Shusaku Endo Ryunosuke Akutagawa Natsume Soseki Ryu Murakami
Ango Sakaguchi Dazai-Sakaguchi-Shimazaki-Ibuse Kobo Abe Takeo Arishima
                                                                                                                                                                                                               
Japanese Tales Foto Fementido

Back